ภาพวิดีโอบริษัทการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562