ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย : ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2566

ดาวน์โหลดและอ่านไฟล์ รายงานประจำปี 2566 (แบบเต็ม)

ดาวน์โหลดล่าสุุด

ข้อมูลอื่นๆ