ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

| ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ


ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียด

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AKR-W1)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (AKR-W1)

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

วันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 22 และ 25-28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น.

Share This