ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / เอกสารอื่นๆ

| เอกสารอื่นๆบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมองค์กรฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตาม เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อที่ว่า แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นเครื่องมือ สำคัญในการนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นShare This