ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นักลงทุนสัมพันธ์ / การประชุมผู้ถือหุ้น

| การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

• แจ้งข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ครบถ้วน พร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุน สถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์

• บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้สะดวกและอยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งของ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

• จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้น ตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากร แสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

Share This