ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

| ข้อมูลสำคัญทางการเงินบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลทางการเงิน

รายการ

หน่วย

2562

2561

รายได้จากการดำเนินงาน

(ล้านบาท)

1,629.93

1,464.30

รายได้รวม

(ล้านบาท)

1,649.94

1,492.21

ต้นทุนจากการดำเนินงาน

(ล้านบาท)

1,193.66

1,218.63

กำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

411.31

270.64

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(ล้านบาท)

143.79

119.41

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(ล้านบาท)

169.58

155.60

ต้นทุนทางการเงิน

(ล้านบาท)

21.56

22.13

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

(ล้านบาท)

82.88

(279.65)

 

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

1,715.09

1,616.25

หนี้สินรวม

(ล้านบาท)

740.05

735.24

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

(ล้านบาท)

975.04

881.01

จำนวนหุ้นสามัญ

(ล้านบาท)

1,343.29

1,343.29

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(ล้านบาท)

1,074.63

1,074.63

 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

(บาท)

0.80

0.80

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

(บาท)

0.061

(0.208)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

0.73

0.66

 

อัตรากำไรขั้นต้น

(%)

25.23

18.48

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

(%)

5.02

(18.74)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

(%)

6.44

(17.95)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(%)

8.93

(26.86)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.76

0.83

* รายได้อื่น หมายถึง รายได้อื่นที่ไม่ใช่จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหนี้ กำไรจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

Share This