ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นักลงทุนสัมพันธ์ / นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

| นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล


บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลง นโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ


หลักทรัพย์ วันที่คณะ
กรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
จำนวนเงินปัน
ผลต่อหุ้น
วันผลประกอบการ
AKR 27/02/2563 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/62-31/12/62
AKR 08/03/2562 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/61-31/12/61
AKR 27/02/2561 14/05/2561 28/05/2561 เงินปันผล 0.03 01/01/60-31/12/60
AKR 23/02/2560 08/05/2560 25/05/2560 เงินปันผล 0.025 กำไรสะสม
AKR 25/02/2559 10/05/2559 27/05/2559 เงินปันผล 0.05 01/01/58-31/12/58
AKR 26/02/2558 06/05/2558 22/05/2558 เงินปันผล 0.07 01/01/57-31/12/57
AKR 27/02/2557 06/05/2557 29/05/2557 เงินปันผล 0.05 01/01/56-31/12/56
AKR 15/03/2556 13/05/2556 30/05/2556 เงินปันผล 0.0055556 01/01/55-31/12/55
AKR 15/03/2556 13/05/2556 30/05/2556 หุ้นปันผล 16:1 01/01/55-31/12/55
AKR 28/02/2555     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/54-31/12/54
AKR 28/02/2554     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/53-31/12/53
AKR 26/02/2553     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/52-31/12/52
AKR 25/02/2552 16/04/2552 30/04/2552 เงินปันผล 0.10 01/01/51-31/12/51
AKR 29/02/2551 17/04/2551 02/05/2551 เงินปันผล 0.10 01/01/50-31/12/50
AKR 21/02/2550 02/03/2550 27/04/2550 เงินปันผล 0.10 01/01/49-31/12/49
Share This