ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / นโยบายและการกำกับดูแลกิจการ / สารจากประธานกรรรมการ

| สารจากประธานกรรรมการนายวิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัว การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็น ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ตลอดจนความไม่แน่นอนของสถานการณ์ การเมืองในประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรายได้หลักจากการลงทุนของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่

สําหรับธุรกิจพลังงานทดแทนยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ ระบบเชิงพาณิชย์ แม้ว่าจะเผชิญปัจจัยกดดันจากปัญหาการขาดความต่อเนื่องและขาดความแน่นอนของนโยบาย สนับสนุนจากภาครัฐ ทําให้บริษัทฯ มีแนวโน้มขยายการลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึ้นและขยายโมเดลธุรกิจไปยัง ด้านบริการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบโซล่าร์ทั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และบนหลังคา (Solar Rooftop) เนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เองกําลังเติบโต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงดําเนินงานตามแผนธุรกิจสําหรับปี 2561-2563 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวน การทํางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าทางอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง โครงการ ขยายสถานีจ่ายไฟย่อย เพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้อง เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเติบอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สําหรับทิศทางการดําเนินงานในอนาคต อุปสงค์ของหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการขยายตัวของโครงสร้างไฟฟ้า พื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงกําลังการผลิตติดตั้ง การขยายตัวของระบบสายส่งไฟฟ้า และการเติบโตของการลงทุนภาค เอกชนทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน สําหรับปี 2563 นี้ แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน ประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ GDP อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐตาม แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความ ต้องการใช้ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) นับเป็นโอกาส ทางธุรกิจที่สําคัญในการผลักดันยอดขาย โดยบริษัทฯ จะรักษาและพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า ความเชี่ยวชาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย อีกทั้งความมีชื่อเสียงภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ที่ลูกค้า ให้ความเชื่อมั่นจนมียอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่ายในประเทศเป็นอันดับ 1 ตลอดมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง กระบวนการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น รวม ถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงิน ที่ได้กรุณาให้ความวางใจและให้การสนับสนุนแก่ บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เราจะมุ่งมั่นและทุ่มเททํางานหนักเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวไป ข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน คงความเป็นผู้นําในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ควบคู่กับนโยบายมุ่ง เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

นายวิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานคณะกรรมการ

Share This