ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การพัฒนาสู่ความยั่งยืน / นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

| นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Ekarat Engineering PCL.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดําเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสําคัญ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้

Share This