AKP จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ น้องๆหนูๆ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง”

              การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน ถือเป็นสิ่งที่ AKP ยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการ มาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมส่งมอบความรู้ ภายใต้การอบรมเรื่อง “การคัดแยกขยะ” ให้กับน้องๆหนูๆ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชน รู้จักการแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะไปกำจัดหรือทำลายอย่างถูกวิธี ตลอดจนการนำขยะมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ผู้บริหารที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.สมุทรปราการ