AKP สานสัมพันธ์ ประชุมคู่ค้า/supplier

              เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณวันชัย เหลืองวิริยะ กรรมการและผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ได้พบปะกับซัพพลายเออร์ (supplier) ประชุมรวมพลังคู่ค้า ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ/supplier ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขององค์กร ทำให้ธุรกิจและซัพพลายเออร์มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างเต็มที่ทำให้มีระบบการจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของ AKP ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)