INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
26/4/2019
10.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ)
-
25/4/2018
10.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ)
-
28/4/2017
10.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
-
29/4/2016
10.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่าบางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม ข้อมูลนำเสนอ
19/10/2015
10:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
5/11/2015
10:30
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (AJD-W1) บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
-
27/4/2015
10.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
-
8/1/2015
10:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ (โรงแรมแม่น้ำ) ข้อมูลนำเสนอ
27/10/2014
10:30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
30/4/2014
09:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
-