WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt
ABOUT IR PLUS

ABOUT US

ABOUT IR PLUS

More Than 10 Years Of Service.

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ให้บริการงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 100 บริษัท ด้วยบริการแบบ One Stop Service ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนประสบความสำเร็จในงานนักลงทุนสัมพันธ์

IR MISSION

IRPLUS เป็นผู้ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์อย่างครบวงจร
ทั้งด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านการตลาด
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านเว็บไซต์ แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับความเชื่อมั่น
และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านธุรกิจอย่างเหมาะสม
ต่อเนื่องและยั่งยืน