การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญแก่กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโต ได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระบวนการทำงานหลักของบริษัทได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯในอนาคตและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างใกล้ชิด

โดยในปี 2560 บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ในกระบวนการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SD Report) เพื่อเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ