โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ)
1 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด 307,898,600.00 51.32
2 นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข 67,706,200.00 11.28
3  Melco Holdings Inc. 24,637,800.00 4.11
4 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 10,000,000.00 1.67
5 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ 9,742,800.00 1.62
6 นางวลีพร อิงค์ธเนศ 7,857,000.00 1.31
7 น.ส.สุรีย์พร อิงค์ธเนศ 5,638,200.00 0.94
8 นายณรงค์ อิงค์ธเนศ 5,290,400.00 0.88
9 นางศรัณภัค จงวิศาล 4,317,000.00 0.72
10 แพทย์หญิงยุพารัตน์ พัฒนเจริญ 4,024,000.00 0.67