ตลาด: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม: บริการ
หมวดธุรกิจ: พาณิชย์
สัญลักษณ์
CPW
2,206.85
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
1,473.33
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)
ROA 7.13 %
ROE 12.00 %
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2564

IR Calendar

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

5,246.97 Million Baht
Total income
0.50Baht
Par value
2,206.85Million Baht
Assets
733.52 Million Baht
Equity

Stock Information

Symbol : CPW

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นราคาล่าสุดบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

Financial Highlight

นำเสนอและคำนวณจากงบการเงินรวม และ
แสดงเป็นปีงบประมาณงบไตรมาสสะสม

Annual summary / Update : 2021

General Meeting of Shareholders

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการสรรหาวาระการประชุม และเอกสารแจ้งอื่นๆ ของบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

Annual Report

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ

Analyst Report

การวิเคราะห์รายได้จากการลงทุน ค่าใช้จ่าย และสัดส่วนของผู้ลงทุน ที่มีผลกระทบต่อบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

Dividend Policy

ข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนของบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

Webcast & Multimedia

วิดีโอนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงข้อมูลของบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) การประชุมต่างๆ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

IR Contact

ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำใดๆ