ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน :

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562

สรุปฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม 646.06 881.51 1,165.35
หนี้สินรวม 333.31 524.34 489.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 312.75 357.17 676.00

สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท) ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 2561 2562
รวมรายได้ 2,789.05 3,227.62 3,607.72
รวมค่าใช้จ่าย 2,709.74 3,130.52 2,709.74
กำไรขั้นต้น 417.46 466.26 365.08
กำไรสุทธิสำหรับงวด 63.35 83.18 76.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) บาท 31.18 40.01 29.37
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) /1 2.06 2.06 2.06
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ : /1 จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2560 2561 2562
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.27 2.55 2.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 1.07 1.47 0.72
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 9.90 10.79 9.58
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 22.13 24.61 15.01