นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
CPW 27/02/2563 12/03/2563 20/05/2563 เงินปันผล 0.059 01/01/62-31/12/62
CPW 24/12/2562 06/01/2563 23/01/2563 เงินปันผล 0.021 01/01/62-30/09/62