ความรับผิดชอบต่อสังคม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฎิบัติตนให้สม อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลาว่าง มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริต...

โครงการ TMC “เติมรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต”

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันสำคัญทางศานา และวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นอกจากบริษัทฯ ได้ให้โอกาสแก่ผู้มีข้อจำกัดทางสมรรถนะภาพด้านร่างกาย (หรือผู้พิการ) โดยการจ้างงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

กิจกรรมบริจาคข้าวสารเสื้อผ้าและสิ่งของเหลือใช้แล้ว

ตามที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นตามจริยธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับโอกาส และความรักอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานบริษัทฯ จึงร่วมกันบริจาคข้าวสาร...

TMC จิตอาสา “มือพี่จับแปรง-เปลี่ยนสีเพื่อน้อง”

ร่วมสนับสนุนการพลิกโฉมโรงเรียน ตามRoadmapของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...

โครงการปฏิทินเก่าเราขอ และโครงการเรียกคืนขยะในมือคุณ(รับบริจาควัสดุอะลูมิเนี่ยมและซองปรับผ้านุ่ม)

เพื่อให้เกิดจิตสำนึกการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริจาคอะลูมิเนียมแก่ผู้พิการ ...

โรงงานสีขาว TO BE NUMBER ONE TMC

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาวะองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน...

โครงการTMC ปันน้ำใจให้เพื่อนบ้าน

ตลอดปี 2558 ทีมงานCSR ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนข้างเคียงบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง รวมถึงชุมชนข้างเคียงโรงงาน...

โครงการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้ม

คุณพัชรวลัย อู๋ ตัวแทนคณะผู้บริหารและ พนักงาน บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม ได้มอบกระเช้าฯ และเงินช่วยเหลือให้กับ คุณพรสวรรค์ สุวรรณพาณิชย์ (โอ๋) ที่บ้านของผู้ป่วยในจังหวัดชลบุรี...



Page :   12

Copyright 2008-2011 T.M.C. Industrial Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.