Dividend Policy


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทอนาคต

 

Securities Committee on
the resolution
On the mark Dividend
payment date
Type
of dividend
Dividend per Share
(Baht/share)
On performance
VTE 09/03/2018 No Dividend 01/01/17-31/12/17
VTE 28/02/2017 No Dividend 01/01/16-31/12/16
VTE 26/02/2016 No Dividend 01/01/15-31/12/15
VTE 28/02/2015 No Dividend 01/01/14-31/12/14
VTE 28/02/2014 No Dividend 01/01/13-31/12/13
VTE 04/03/2013 15/03/2013 23/05/2013 Cash Dividend 0.035 01/07/12-31/12/12
VTE 24/08/2012 08/11/2012 23/11/2012 Cash Dividend 0.02 01/07/11-30/06/12
VTE 26/08/2011 03/11/2011 18/11/2011 Cash Dividend 0.06 01/07/10-30/06/11
VTE 15/03/2011 25/03/2011 Cash Dividend 0.06 01/07/10-31/12/10
VTE 15/03/2011 25/03/2011 Cash Dividend 0.04