• ดาวน์โหลดงบการเงิน

งบการเงิน วันที่
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)   14 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 15 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 14 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 15 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 16 พฤษภาคม 2559
งบการเงินรายปี 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 16 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (แก้ไข) 14 สิงหาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 14 สิงหาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 15 พฤษภาคม 2558
งบการเงินรายปี 2557 27 กุมภาพันธ์ 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 12 พฤศจิกายน 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 13 สิงหาคม 2557
 

Current Page : 1/3     
 

Copyright 2007 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved