• ดาวน์โหลดงบการเงิน

งบการเงิน วันที่
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)   14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) 14 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 26 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)   14 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 15 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559   14 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 15 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 16 พฤษภาคม 2559
งบการเงินรายปี 2558 25 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 16 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (แก้ไข) 14 สิงหาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 14 สิงหาคม 2558
 

Current Page : 1/4     
 

Copyright 2007 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved