Th En
 
 
 

 
ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

11-08-2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11-08-2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10-08-2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
10-08-2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10-08-2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
04-08-2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
29-07-2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29-06-2563
แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29-06-2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
08-06-2563
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมวาระการประชุมและยังคงงดจ่ายเงินปันผล
08-05-2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
08-05-2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
08-05-2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
08-05-2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
10-04-2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายปันผล