Th En
 
 
 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [10-03-2564]
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด 382,379,652.00 25.15
2 นางภัทริน มงคลรัตน์ 77,500,100.00 5.10
3 นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 63,000,060.00 4.14
4 นายสาทิส ตัตวธร 60,532,652.00 3.98
5 นายเศวต นราธิปกร 49,282,600.00 3.24
6 นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ 45,258,468.00 2.98
7 น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์ 42,315,424.00 2.78
8 นางประภัทยา จิวะพรทิพย์ 42,123,004.00 2.77
9 นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 39,097,200.00 2.57
10 นายชัยวัฒน์ อนันควานิช 32,660,600.00 2.15