Th En
 
 
 

 
Financial Highlight


บริษัทและบริษัทย่อย 2560 2559 2558
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท) 1,380,146 1,145,964 982,584
รายได้รวม (พันบาท) 1,395,866 1,164,853 1,007,875
ต้นทุนขายและบริการ (พันบาท) 1,020,590 826,954 772,748
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 360 319 209
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 296 222 167
ดอกเบี้ยจ่าย (พันบาท) (10,151) (8,810) (8,641)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 35.61 54.91 32.73
กำไรต่อหุ้น 0.0234 0.0361 0.0215
ฐานการเงิน
สินทรัพย์รวม 2,009,635 2,122,342 1,816,380
หนี้สินรวม 363,698 439,604 242,443
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,645,937 1,682,738 1,573,637
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.51 4.53 5.26
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 26.05 27.84 21.36
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.55 4.71 3.25
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) 2.14 3.37 3.50
อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.26 0.15

* ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2558