ข้อมูลองค์กร
ประวัติความเป็นมา
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
ปี 2545
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2546
ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดำริก่อสร้างประตูระบายน้ำ และคันกั้นน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เป็นโครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีทำให้ บมจ.    ซิโน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์-บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  เป็นต้น ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ
 
ปี 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท
เริ่มรับงานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษา และส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงาน ในโครงการโรงบำบัดน้ำเสียสำแล จังหวัดปทุมธานี
ปี 2548
เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท
เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548
ปี 2549
เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบำรุงจากเขตบางกะปิไปที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ปี 2551
เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ให้คำปรึกษา และตกแต่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
ปี 2552
เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท
ปี 2555
เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด เป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
ปี 2556
เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นปันผล
ปี 2558
หุ้น PYLON ย้ายจาก mai เข้า SET เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ปี 2559
เดือนมกราคม ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จากัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100


โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามสายงานสามารถจำแนกได้ดังนี้

รายได้เฉพาะบริษัท

หน่วย : พันบาท
ผลิตภัณฑ์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
งานเสาเข็มเจาะ 1,021,792 74.38 1,128,805 91.29 934,228 86.71
งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ - - 43,017 3.48 - -
งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม - - 12,489 1.01 121,295 11.26
รวมรายได้จากงานฐานราก 1,021,792 74.38 1,184,311 95.78 1,055,524 97.96
รายได้จากงานก่อสร้างทั่วไป 346,084 25.19 37,001 2.99 7,189 0.67
รายได้อื่นๆ1 5,922 0.43 15,225 1.23 14,746 1.37
รวมรายได้ 1,373,798 100.00 1,236,537 100.00 1,077,459 100.00
หมายเหตุ :   
1 รายได้อื่นๆประกอบด้วย รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก รายได้จากค่า ความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง รวมถึงรายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น
IR PYLON History  Copyright ® 2009 IRPLUS.IN.TH