IR MENU

ปฏิทินกิจกรรม


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย

26/04/18
10:30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ห้องประชุม บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส์ เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

-

27/04/17
10.30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ห้องประชุมเอนกประสงค์ บมจ เพิ่มสินสตีลเวิคส์

-

28/04/16
10.30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ห้องประชุม เอนกประสงค์ บมจ เพิ่มสินสตีลเวิคส์

-

29/04/15
10.30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ห้องประชุม บมจ เพิ่มสินสตีลเวิคส์ เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

-

29/04/14
10:30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

-

26/04/13
10:30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ข้อมูลนำเสนอ

26/04/12
10:30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ข้อมูลนำเสนอ

27/04/11
10.30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ณ ห้องประชุม บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 4,95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร

-

29/04/10
10.30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ห้องประชุม อเนกประสงค์ ของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

-

25/04/08
10.00

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ห้องประชุมอเนกประสงค์ บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จังหวัดสมุทรสาคร

-