IR MENU

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: พันล้าน
2559 +/-(%) 2558 +/-(%) 2557 +/-(%) 2556
งบดุล
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,835.65 +30.80 2,168.00 -35.03 3,337.00 +119.64 1,519.27
สินทรัพย์รวม 4,004.87 +21.99 3,283.00 -27.32 4,517.00 +92.88 2,341.85
หนี้สินหมุนเวียน 2,975.55 +11.69 2,664.00 -24.75 3,540.14 +139.43 1,478.54
หนี้สินรวม 3,014.36 +11.44 2,705.00 -25.91 3,651.08 +144.50 1,493.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 990.51 +71.67 577.00 -33.39 866.27 +2.90 848.57
งบกำไรขาดทุน
รายได้จาการขาย 5,218.50 +13.97 4,579.00 -23.00 5,946.78 +15.36 5,155.09
รายได้อื่น 14.02 -12.38 16.00 -5.99 17.02 +18.77 14.33
รายได้รวม 5,232.50 +13.87 4,595.00 -22.95 5,963.80 +15.37 5,169.42
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 4,447.01 -2.52 4,562.00 -20.17 5,714.69 +16.91 4,888.19
ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร 214.25 - 8.05 233.00 +57.08 148.33 -31.40 216.21
ต้นทุนทางการเงิน 64.22 - 34.47 98.00 +170.99 68.99 +9.76 59.23
กำไร(ขาดทุน) ก่อน ภาษี 507.02 +270.14 -298.00 +1037.40 31.79 +25.97 5.82
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - -100 -3.00 -58.45 -7.22 - -
ภาษี 94.72 +149.26 38.00 683.72 -6.51 -4.97 1.54
กำไรสุทธิ 412.30 +256.77 -263.00 -1556.26 18.06 +13.79 4.28
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.95 +17.65 0.81 -14.70 0.94 -8.27 1.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.04 -35.09 4.69 +11.28 4.21 +139.50 1.76
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.69 +248.85 -6.51 -255.74 0.53 -23.16 5.44
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.88 +3.70 -5.77 -2013.33 0.30 +275 0.08
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.98 +87.48 1.15 -22.29 1.73 +1.76 1.70