IR MENU

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: พันล้าน
2560 +/-(%) 2559 +/-(%) 2558 +/-(%)
งบดุล
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,472.52 -8.49 2,835.65 +30.80 2,168.00 -35.03
สินทรัพย์รวม 3,704.14 -7.51 4,004.87 +21.99 3,283.00 -27.32
หนี้สินหมุนเวียน 2,594.86 -12.79 2,975.55 +11.69 2,664.00 -24.75
หนี้สินรวม 2,639.68 -12.43 3,014.36 +11.44 2,705.00 -25.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,064.46 +7.47 990.51 +71.67 577.00 -33.39
งบกำไรขาดทุน
รายได้จาการขาย 5,347.15 +2.47 5,218.50 +13.97 4,579.00 -23.00
รายได้อื่น 82.61 +489.23 14.02 -12.38 16.00 -5.99
รายได้รวม 5,429.76 +3.77 5,232.50 +13.87 4,595.00 -22.95
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 4,984.95 +12.10 4,447.01 -2.52 4,562.00 -20.17
ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร 185.91 -13.23 214.25 - 8.05 233.00 +57.08
ต้นทุนทางการเงิน 75.67 +17.83 64.22 - 34.47 98.00 +170.99
กำไร(ขาดทุน) ก่อน ภาษี 183.23 +63.86 507.02 +270.14 -298.00 +1037.40
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 0 - -100 -3.00 -58.45
ภาษี 35.41 -62.62 94.72 +149.26 38.00 683.72
กำไรสุทธิ 147.82 -64.15 412.30 +256.77 -263.00 -1556.26
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.95 0 0.95 +17.65 0.81 -14.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.48 -18.51 3.04 -35.09 4.69 +11.28
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.19 -15.48 9.69 +248.85 -6.51 -255.74
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.71 -65.61 7.88 +3.70 -5.77 -2013.33
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.13 +7.52 1.98 +87.48 1.15 -22.29