IR MENU

สารจากประธานกรรมการ

ผลการประกอบการที่ดีในปี 2559 ซึ่งบริษัทสามารถทำกำไรได้ถึง 412.98 ล้านบาท พลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในปี 2558 ซึ่งบริษัทมีผลการ ดำเนินงานขาดทุนถึง 263.74 ล้านบาท เกิดจากสถานการณ์การที่ราคาสินค้าขยับตัวสูงขึ้นประกอบกับความต้องการสินค้าของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการเติบโตของยอดขายในเกณฑ์สูงอีกทั้งบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบาย ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทจำหน่ายทั้งเหล็กรีดร้อน และเหล็กเคลือบสีนั้นจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผันผวนของราคาจำหน่ายสูง มีปัจจัยหลายอย่างที่ ส่งผลกระทบอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ดังนั้นในฐานะของฝ่ายจัดการจึงจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่าง ใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพของการทำกำไรอยู่ตลอดเวลา

สำหรับการรักษาระดับการทำกำไรให้ยั่งยืนในอนาคตนั้น บริษัทก็มีความจะเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจที่มีความสม่ำเสมอของการทำกำไรคือธุรกิจเหล็กเคลือบ สีให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันและมีแนวโน้มที่สดใสคือ เหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อนชนิด Poly Urethane หรือ PU เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ ที่กันความร้อนได้ดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา ราคาจำหน่ายไม่สูงนัก เป็นที่รู้จักของผู้ใช้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่คู่แข่งขันยังมีน้อยราย เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตเป็นเอกเทศ สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน อันจะเป็นการเอื้ออำนวยให้มีการจัดการที่เหมาะสม บริษัทจึงมี นโยบายที่จะแยกธุรกิจดังกล่าวให้อยู่ภายใต้นิติบุคคลใหม่แต่ยังคงสภาพเป็นบริษัทย่อยที่กิจการเข้าไปถือหุ้นทั้งหมด โดยจะดำเนินการในช่วงต้นปี 2560 นี้ การดำเนินนโยบายนี้สอดคล้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจรีดท่อ ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ การขยายธุรกิจดังกล่าวทั้งสองแห่งเป็น ไปตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการทั้งในด้านยอดขายและการทำกำไรในอนาคตสืบไป

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ปัจจุบันที่ลูกค้ามีโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียได้ง่าย ดังนั้นบริษัทจึงจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้บริษัทจะพยายามรักษาสมดุลของการลงทุนให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวและมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของกิจการในอนาคตสืบไป
(นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์)

ประธานกรรมการ