IR MENU

สารจากประธานกรรมการ

เหล็กเป็นหนึ่งในสามวัสดุที่เป็นพื้นฐานหลักขององค์ประกอบในการจัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆ ตัวเราไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนไปถึงยานพาหนะต่างๆ รอบๆ ตัวเรานั้น เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็น ไม้ เหล็ก หรือพลาสติก ได้เลย ความแตกต่างว่าจะเป็นวัสดุชนิดไหนมีสัดส่วนที่มากกว่ากันขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ ประเทศที่ยังล้าหลัง ไม้ อาจจะมีสัดส่วนเป็นวัสดุหลัก ประเทศที่พัฒนามากขึ้น เหล็กก็จะมีสัดส่วนเป็นวัสดุหลัก ประเทศที่เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี พลาสติกก็จะเป็นวัสดุหลัก แต่ในทุกๆที่ก็จะหนีไม่พ้นวัสดุทั้งสามประเภทนี้ การพัฒนาวัสดุหลักทั้งสามชนิดนี้จึงเป็นตัวจักรที่สำคัญในการสร้างความเจริญให้กับสังคมในทุกประเทศ

ในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จึงเป็นตัวจักรอันหนึ่งที่มีส่วนต่อการพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมืองของเราให้ก้าวหน้า แม้ว่าเราจะเป็นเพียงตัวจักรเล็กๆ แต่บริษัทก็มีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ให้มีความก้าวหน้าไม่เพียงเฉพาะในเรื่องผลประกอบการแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการรังสรรค์นวตกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ภายใต้แนวคิดดังกล่าวบริษัทจึงมีการขยายธุรกิจและสร้างนวตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดมา ในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทก็มีการเตรียมการสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อก้าวไปในอีกขั้นหนึ่งของการรุกในเชิงธุรกิจ และที่สำคัญจะเป็นการสร้างและดำเนินธุรกิจโดยบริษัทคนไทย เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย

บริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทุกราย สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนภาครัฐที่มีส่วนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินต่อไปด้วยก้าวย่างที่มั่นคง คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจจริงที่จะมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ภายใต้จริยธรรมที่ถูกต้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นสืบไป
(นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์)

ประธานกรรมการ