ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑