ตามที่บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (L&E – W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมและของแต่ละปี โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
จดหมายแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (L&E – W3) (ครั้งสุดท้าย) TH   |  EN 

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) TH   |  EN 

ข่าวสารล่าสุด ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวเผยแพร่ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน