JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Select Language | TH EN

Whistleblowing Channel

คู่มือจรรยาบรรณ

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น ข้อมูลเอกสาร ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง
“กลุ่ม JMART พบผู้ลงทุน” แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2561       22 พ.ย. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561     15 ส.ค. 2561
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561       10 ส.ค. 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561       18 เม.ย. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560     07 มี.ค. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560     21 ส.ค. 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560       07 เม.ย. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559     27 ก.พ. 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559       14 ต.ค. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559     19 ส.ค. 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559       07 เม.ย. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558     29 ก.พ. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558     17 ส.ค. 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558       09 เม.ย. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557     24 ก.พ. 2558

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »

"เพื่อรองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง กรุณาใช้ Browser และ Flash Player เวอร์ชั่น ล่าสุด"