ภาษา




JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์



คุณสุทธิรักษ์
ตรัยชิรอาภรณ์

นักลงทุนสัมพันธ์




โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล์

:

:

:

02-308-9999 ต่อ 9858

02-308-9941

Sutthirak@jmtnetwork.co.th