ภาษา
JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินที่มา : งบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปี
2557 2558 2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
รายได้รวม 487.70 719.10 1,063.70
กำไรขั้นต้น 259.40 403.50 685.90
กำไรสุทธิ 120.60 94.60 290.40
สินทรัพย์รวม 2,220.80 3,740.90 4,164.00
หนี้สินรวม 1,539.00 2,072.30 2,228.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 681.70 1,668.60 1,935.80
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 24.70% 13.10% 27.30%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 17.70% 5.70% 15.00%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 5.40% 2.50% 7.00%
อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) (เท่า) 2.26 1.24 1.15
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (EPS) 0.40 0.27 0.78