ภาษา
 
ที่มา : งบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปี
2556 2557 2558
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน      
รายได้รวม 356.43 438.34 593.78
กำไรขั้นต้น 162.21 219.39 307.93
กำไรสุทธิ 72.93 116.17 99.86
สินทรัพย์รวม 907.74 2,200.97 3,668.95
หนี้สินรวม 291.94 1,523.00 1,998.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น 615.80 677.97 1,670.55
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ration)      
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 20.46% 26.50% 16.82%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 11.84% 17.13% 5.98%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 8.03% 5.28% 2.72%
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (EPS) 0.24 0.39 0.29
 
ที่มา : งบการเงินรวม สำหรับปี
2556 2557 2558
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน      
รายได้รวม 362.33 487.69 719.14
กำไรขั้นต้น 166.73 259.41 403.51
กำไรสุทธิ 75.08 120.61 94.64
สินทรัพย์รวม 914.15 2,220.76 3,739.87
หนี้สินรวม 299.04 1,539.03 2,071.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 615.11 681.73 1,668.63
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ration)      
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 20.72% 24.73% 13.16%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 12.21% 17.69% 5.67%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 8.21% 5.43% 2.53%
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (EPS) 0.25 0.40 0.27

หมายเหตุ ROE : Return On Equity
ROA : Return On Assets
EPS : Earnings Per Share