ภาษา
 
ที่มา : งบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปี
2557 2558 2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
รายได้รวม 487.7 719.1 1,063.70
กำไรขั้นต้น 259.4 403.5 685.9
กำไรสุทธิ 120.6 94.6 290.4
สินทรัพย์รวม 2,220.80 3,740.90 4,164.00
หนี้สินรวม 1,539.00 2,072.30 2,228.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 681.7 1,668.60 1,935.80
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 24.70% 13.10% 27.30%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 17.70% 5.70% 15.00%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 5.40% 2.50% 7.00%
อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) (เท่า) 2.26 1.24 1.15
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (EPS) 0.4 0.27 0.78

หมายเหตุ ROE : Return On Equity
ROA : Return On Assets
EPS : Earnings Per Share