JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Select Language | TH EN

Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

กิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรม CSR ในปี 2560


บริษัทได้จัดโครงการ CSR "อุ่นไอรักจากพี่เพื่อน้อง" มอบให้โรงเรียน บ้านนาคอเรือ ต.บ้านนาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม CSR ในปี 2559


บริษัทได้เข้าร่วมกิจการ CSR ร่วมกับกลุ่มบริษัทเจมาร์ท และในปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมากเนื่องจากปี ที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยเพื่อให้เป็ นขวัญและ กา ลังใจต่อการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานที่ดี

กิจกรรม CSR ในปี 2558


ในปี 2558 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR และสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยได้ร่วมกันปลูกป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังการบรรยายความเป็นมา และระบบการจัดการภายในศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์จากวิทยากร

กิจกรรม CSR ในปี 2557


ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ โครงการห้องน้ำให้น้อง สำหรับเด็กนักเรียนบ้านแหลมทอง จ.อุดรธานี โครงการห้องน้ำถวายวัดและโครงการกฐินสามัคคี ณ วัดบึงพระราม จ.สระแก้ว รวมไปถึงโครงการทำบุญตักบาตรที่บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเจมาร์ท ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท