• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์กลับสู่หน้าหลัก  30 ธ.ค. 2562
แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
  13 พ.ย. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเข้าลงทุนในบริษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัท เจ พีทูพี จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
  13 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 2562
  13 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
  13 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
  09 ต.ค. 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562
  07 ต.ค. 2562
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
  19 ก.ย. 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  18 ก.ย. 2562
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  02 ก.ย. 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท
  14 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 3)
  13 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุ ข้อที่ 44)
  13 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 2)
  13 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
  13 ส.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข)


Page: 1 of 6 page(s)     1 2 3 4 5 6 »