• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์กลับสู่หน้าหลัก  21 มิ.ย. 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562  
  14 มิ.ย. 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
  10 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
  10 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
  10 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  10 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
  07 พ.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W2
  03 พ.ค. 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 3)
  03 พ.ค. 2562
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JMART-W2
  02 พ.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
  02 พ.ค. 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 2)
  30 เม.ย. 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข)
  30 เม.ย. 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2
  17 เม.ย. 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  01 เม.ย. 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) ครั้งที่ 8


Page: 1 of 6 page(s)     1 2 3 4 5 6 »