• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์กลับสู่หน้าหลัก  13 ส.ค. 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
  13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563  
  13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
  13 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
  10 ก.ค. 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
  07 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  02 ก.ค. 2563
สรุปข้อสนเทศ JMART-W3
  02 ก.ค. 2563
สรุปข้อสนเทศ JMART-W4
  02 ก.ค. 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
  02 ก.ค. 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
  29 มิ.ย. 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
  29 มิ.ย. 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
  23 มิ.ย. 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
  23 มิ.ย. 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
  05 มิ.ย. 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)


Page: 1 of 6 page(s)     1 2 3 4 5 6 »