• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

โครงสร้างการจัดการกลับสู่หน้าหลักณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบริหาร