• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิดMD&A

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

เพิ่มเติม


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลเผยแพร่และเอกสารต่างๆที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มเติม


เอกสารนำเสนอ

เอกสารประกอบการนำเสนอในที่ประชุมจากคณะกรรมการต่อนักลงทุน

เพิ่มเติม


วิดีโอเว็บแคสต์

วีดีโอนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางมัลติมีเดีย

เพิ่มเติม

สัดส่วนรายได้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน
1 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 169,086,204 18.65
2 น.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา 106,031,582 11.70
3 นายเอกชัย สุขุมวิทยา 100,100,652 11.04
4 น.ส.จุฑามาศ สุขุมวิทยา 71,945,409 7.94
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,301,677 4.89

ปฏิทินหลักทรัพย์

02

พ.ย. 63

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563


20

ส.ค. 63

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563


04

มิ.ย. 63

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ติดต่อนักทุนสัมพันธ์

ชื่อ

คุณปัญญา ชุติสิริวงศ์ที่อยู่

187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240


อีเมล์


เบอร์

02 308 8196