• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

ข้อมูลสำคัญทางการเงินกลับสู่หน้าหลักรายการ 2558 2559 2560
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 9,511 10,701 10,073
รายได้รวม 9,972 11,204 12,634
กำไรขั้นต้น 1,454 1,972 2,546
กำไรสุทธิ 323 438 490
สินทรัพย์รวม 9,350 13,003 16,444
หนี้สินรวม 5,572 9,013 11,780
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,778 3,990 4,664
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น 15.30% 18.40% 24.23%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 3.20% 3.90% 3.70%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 8.50% 11.00% 11.33%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (EPS) 0.51 0.7 0.66
อัตราส่วนประสิทธิภาพการทำงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 3.45% 3.37% 3.33%
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 1.33 2 2.31