• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

สาส์นจากคณะกรรมการกลับสู่หน้าหลักเรียน ท่านผู้ถือหุ้น


ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นแห่งความท้าทายในการดำเนินงานของบริษัท โดยภายหลังจากการปรับสถานะเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกที่มีศักยภาพ ต้องเผชิญกับปัจจัยลบที่ทำ ให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยสาคัญมีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งปี 2561ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารของบริษัทได้ดำเนิน การปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดา เนินงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


ในด้านธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ี่บริษัทได้เร่งการลดระดับสินค้าคลัง เพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขาย อีกทั้งบริษัทได้ร่วมเป็น พันธมิตรทางการค้ากับผู้ให้บริการเครือข่ายอันดับ 1 ของเมืองไทย AIS ในการร่วมจัดจำหน่าย SIM ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นไตรมาส 4 ของปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้ผลจากความร่วมมือดังกล่าวได้ผลค่อนข้างดีทั้งในเชิงรายได้ และความร่วมมือกันในการทา งานระหว่างบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท และ AIS


สาหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายในการดำเนินงานของบริษัท เจ ฟินเทค จากัด บริษัทได้ทราบถึงปัญหาของธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา โดยดำเนินการปรับแก้ในด้านคุณภาพของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งพิจารณาด้วยฐานข้อมูลที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้ง ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือจากบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ในเน้นเรื่องการจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ได้มีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะ สามารถมีผลประกอบการได้ตามเป้าหมายได้ในปี 2562 นี้


ปี 2562 นี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัท และเป็นวาระที่บริษัทจะเข้าสู่ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มบริษัท เจมาร์ท ซึ่งบริษัทหวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปี ที่บริษัทจะพิสูจน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้มั่นใจต่อการปรับปรุง และการแก้ปัญหาที่จะสามารถนำพาให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงได้ในอนาคต และยังคงตั้งปณิธานในการสร้างกลุ่มบริษัทที่เต็มไปด้วยการทำงานร่วมกัน และสร้าง Synergy ร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มเพื่อเติบโตธุรกิจของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย


ในโอกาสนี้ เจมาร์ท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ เจมาร์ท ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เจมาร์ท ขอยืนยันต่อทุกท่านว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป


(นายพิศณุ พงษ์อัชฌา)

ประธานกรรมการ


(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร