• EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

สาส์นจากคณะกรรมการกลับสู่หน้าหลักเรียน ท่านผู้ถือหุ้น


ปี 2560 นับเป็นปี ที่ปวงชนชาวไทยต้องจารึกไว้ในความทรงจำ และเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ด้วยเป็นปีแห่งการถวายความอาลัยของปวงชนชาวไทยซึ่งน้อมส่งเสด็จสู่วรรคาลัย และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และน้อมกราบแทบฝ่าพระบาทสู่สวรรคาลัยพร้อมตั้งปณิธานทำจะน้อมนำทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อไปตราบนานเท่านาน


ในปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทมีความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างเด่นชัด หลังจากที่บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเน้นที่ธุรกิจค้าปลีก และการเงิน พร้อมทั้งเป็นปีที่บริษัทได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานโดยมีรายได้รวม เท่ากับ 13,237 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 490 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิที่ดีที่สุดของบริษัทต่อเนื่องเป็นปี ที่ 2 ทั้งนี้ เป็นผลจากกลยุทธ์การดำเนินงาน “The Power of Synergy” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทในกลุ่มร่วมกันสร้างพลังของการดำเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม ทั้งในด้านการขาย และต้นทุนในการดำเนินงานซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


นอกจากนี้ ในด้านกลุ่มบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้มีการขยายตัวมากขึ้น โดยได้จัดตั้งบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น และลงทุนในธุรกิจ Start-Up ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่น J Money ให้กับบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินของกลุ่มธุรกิจบริษัทได้สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคต JVC ยังคงพัฒนาและนำเอาเทคโนโลยีฟินเทค เข้ามาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง


ปี 2561 นี้ ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายของบริษัทโดยเฉพาะในด้านการเป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆเข้ามาใช้ในธุรกิจ ทั้งในด้านการระดมทุนด้วยดิจิทัล โทเคน และการพัฒนาโครงการทางด้านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักสำคัญที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบันในโอกาสนี้ เจมาร์ท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ เจมาร์ท ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เจมาร์ท ขอยืนยันต่อทุกท่านว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป


(นายพิศณุ พงษ์อัชฌา)

ประธานกรรมการ


(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร