• EN
 • |
 • TH
 • Customer Service 0-2308-8000

Welcome Jaymart Group

Investor Relations


Select Language | TH EN


อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด

คณะกรรมการบริษัทกลับสู่หน้าหลัก • นายพิศณุ พงษ์อัชฌา

  ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ

  อายุ : 64 ปี


  การศึกษา :

  2537 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

  2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


  ประสบการณ์ :

  2523 – 2527 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงอินทร์

  2527 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ฮะเซ้งพาณิชย์


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 • นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  อายุ : 62 ปี


  การศึกษา :

  2522 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2524 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

  2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15


  ประสบการณ์ :

  2533 - ปัจจุบัน กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท

  2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจมาร์ท

  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจมาร์ท โมบาย

  2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส

  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย

  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอสจี แคปปิตอล

  2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

  2537 - 2555 กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ

  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

  2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 • นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

  อายุ : 62 ปี


  การศึกษา :

  2521 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2523 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา


  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

  2551 Director Accreditation Program(69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


  ประสบการณ์ :

  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เจมาร์ท โมบาย

  2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส

  2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

  2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

  2550 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ

  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

  2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจ ฟินเทค

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 • นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  อายุ : 77 ปี


  การศึกษา :

  ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 966


  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

  2547 Director Accreditation Program (13/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2548 Audit Committee Program (6/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2550 Director Certification Program (87/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


  ประสบการณ์ :

  2506–2543 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

  2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด

  2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 • นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

  อายุ : 67 ปี


  การศึกษา :

  2517 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

  2538 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2553 วุฒิบัตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม ศาลยุติธรรม


  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

  2548 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


  ประสบการณ์ :

  2517 – 2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ

  2523 – 2535 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

  2535 – 2537 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

  2537 – 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

  2539 – 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

  2550 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 • นายสมสัก นนทกนก

  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ

  อายุ : 61 ปี


  การศึกษา :

  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศนัยบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  MBA (Finance) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

  Chartered Alternative Investment Analyst, USA

  FRM, Global Association of Risk Professional, USA


  ประสบการณ์ :

  2553 – 2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล

  2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม

  2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ บล.แอพเพิล เวลธ์


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 • นางมณี สุนทรวาทิน

  ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อายุ : 62 ปี


  การศึกษา :

  2520 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

  2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


  ประสบการณ์ :

  2536 – 2540 ผู้จัดการฝายสนับสนุนการบริการ บริษัทดิจิตอลอีควิปเม้นท์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  2540 – 2543 Business Operation Manager บริษัทคอมแพค (ประเทศไทย) จำกัด


  คุณสมบัติต้องห้าม :

  1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา