Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


23 มิ.ย. 65 หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2565  
20 มิ.ย. 65 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W1 (ครั้งสุดท้าย) (F53-5)  
20 มิ.ย. 65 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : J-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2565  
20 มิ.ย. 65 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : J-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2565  
20 มิ.ย. 65 สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (J-W3)  
20 มิ.ย. 65 สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ครั้งที่ 2 (J-W2)  
13 มิ.ย. 65 แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (F53-5) แก้ไข  
13 มิ.ย. 65 แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 (F53-5) แก้ไข  
13 มิ.ย. 65 แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (F53-5)  
13 มิ.ย. 65 แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 (F53-5)  
01 มิ.ย. 65 หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2565  
30 พ.ค. 65 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)  
13 พ.ค. 65 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน  
12 พ.ค. 65 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ J-W1  
10 พ.ค. 65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565  

Page: 1 of 7 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 »