Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


04 ก.ย. 60 แจ้งผู้บริหารลาออก  
10 ส.ค. 60 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)  
09 ส.ค. 60 การซื้อธุรกิจร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
09 ส.ค. 60 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560  
09 ส.ค. 60 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  
09 ส.ค. 60 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
02 ส.ค. 60 หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
01 ส.ค. 60 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)  
05 ก.ค. 60 เผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  
23 มิ.ย. 60 มติคณะกรรมการเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
09 มิ.ย. 60 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  
11 พ.ค. 60 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
08 พ.ค. 60 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)  
08 พ.ค. 60 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560  
08 พ.ค. 60 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »