Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


12 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561  
12 พ.ย. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
12 พ.ย. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  
27 ก.ย. 61 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
08 ส.ค. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561  
08 ส.ค. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
08 ส.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  
01 ส.ค. 61 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท  
23 ก.ค. 61 มติคณะกรรมการเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม PDF)  
18 ก.ค. 61 มติคณะกรรมการเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
10 พ.ค. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  
10 พ.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
10 พ.ค. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
09 เม.ย. 61 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
16 มี.ค. 61 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท  

Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »