Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท


บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี โดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2543 จากการเป็นหน่วยงานหนึ่งใน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ซึ่งในขณะนั้นเจมาร์ทได้ขยายธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าโดยเริ่มเช่าพื้นที่ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีในศูนย์การค้าบิ๊กซี จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่อ “IT Junction” เพื่อนำมาจัดสรรให้เช่าต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าดังกล่าวได้ขยายตัวและเติบโตจนเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2555 และปี 2558 บริษัทได้ ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชนและศูนย์การค้าชุมชน ตามลำดับ

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบหลัก คือ 1) การบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี เพื่อนำมาจัดสรรและให้เช่าต่อกับผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้ชื่อ IT Junction” 2) การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ J Market 3) การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ภายใต้ชื่อ The Jas และ The Jas Urban และ 4) ธุรกิจส่วนสนับสนุน เช่น การบริหารฟู้ดคอร์ท ภายใต้แบรนด์ “Urban Food Ville” สวนสนุกในร่ม แบรนด์ “Totem Kingdom” 5) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการคอนโดมิเนียม “Newera”

The Jas

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ The Jas (community) จำนวน 3 สาขา

  • The Jas วังหิน
  • The Jas รามอินทรา
  • The Jas Urban

ขยับจังหวะความสุข บ่งบอกความเป็นตัวเอง เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เป็นแหล่งนัดพบ แหล่งช๊อปปิ้ง ด้วยร้านค้าชั้นนำมากมาย และรวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่างลงตัว

IT JUNCTION

บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ IT JUNCTION จำนวน 52 สาขาทั่วประเทศ

J.Market

เจ.มาร์เก็ต (J.Market) จำนวน 4 สาขา ตลาดชุมชน ที่รวบรวมทั้งของกิน ของใช้ ในชีวิตประจำวัน ให้คุณได้จับจ่าย ใช้สอยอย่างสะดวกสบาย ตั้งอยู่ท่ามกลางเขตชุมชน พร้อมให้บริการทุกวัน


จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่ามากกว่า 14 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพมาเป็นบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) และมีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนยืการค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ


รายการ รายละเอียด
บริษัทเจเอเอสแอสเซ็ทจากัด (มหาชน ) (JAS Asset Public Company Limited)
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ : 0-2308-9000
โทรสาร : 0-2308-8088
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000136
เว็บไซต์ : www.jasasset.co.th
ประเภทธุรกิจ : บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุดจดทะเบียน : 1,081,905,778 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,081,905,778 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ทุนชาระแล้ว : 793,807,290 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 793,807,290 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท


รายการ รายละเอียด
ผู้สอบบัญชี
บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4172
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียน 3516
  นางสาวรัตนา จำละ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521
  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5315
  นางสาว รสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชดำ ออฟฟิช
  คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2264-9090
Fax : 0-2264-0789-90


รายการ รายละเอียด
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท : บริษัท ซีเอ็มที คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
  เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 08-1836-7236
โทรสาร : -