Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท


บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า โดยใช้ชื่อ IT Junction ศูนย์มือถือครบวงจร โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเจ มาร์ท จำกัด(มหาชน) สาขาแรกที่เปิดดำเนินการคือสาขาบิ๊กซี นครปฐม ตั้งแต่ปี 2543 และได้พื้นที่เช่าในอีกหลายสาขาในบิ๊กซี

ในปี 2552 ได้ร่วมลงนามเป็นพัธมิตรกับบิ๊กซี และขยายสาขาอย่างก้าวกระโดดจาก 7 สาขา เพิ่มขึ้นเป็น 20 สาขาในปีดังกล่าว และขายายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนถึงสิ้นปี 2555 มีสาขารวมทั้งสิ้น 30 สาขา

ในปี 2555 จากธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร จากหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของบริษัท เจมาร์ท จำกัด(มหาชน) มาเป็นบริษัท เจเอเอส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ขยายธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อ J Market ดำเนินการสาขาแรกที่ อมรพันธ์-เกษตร ซึ่งถึงปัจจุบันถึงสิ้นปี 2557 มีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 47 สาขา ดังนี้

The Jas

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ The Jas (community) จำนวน 1 สาขา ขยับจังหวะความสุข บ่งบอกความเป็นตัวเอง เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เป็นแหล่งนัดพบ แหล่งช๊อปปิ้ง ด้วยร้านค้าชั้นนำมากมาย และรวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่างลงตัว เดอะแจส (The Jas) สาขาวังหิน เปิดให้บริการแล้ว และสาขารามอินทรา (ลาดปลาเค้า) ปี 2558

IT JUNCTION

บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ IT JUNCTION จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ

J.Market

เจ.มาร์เก็ต (J.Market) จำนวน 2 สาขา ตลาดชุมชน ที่รวบรวมทั้งของกิน ของใช้ ในชีวิตประจำวัน ให้คุณได้จับจ่าย ใช้สอยอย่างสะดวกสบาย ตั้งอยู่ท่ามกลางเขตชุมชน พร้อมให้บริการทุกวัน


จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่ามากกว่า 14 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพมาเป็นบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) และมีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนยืการค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ


รายการ รายละเอียด
บริษัทเจเอเอสแอสเซ็ทจากัด (มหาชน ) (JAS Asset Public Company Limited)
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : 325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2308-9000
โทรสาร : 0-2308-8088
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000136
เว็บไซต์ : www.jasasset.co.th
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริหารพื้นที่ค้าปลีก
ทุดจดทะเบียน : 370,390,000 บาท
ทุนชาระแล้ว : 370,390,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 370,390,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท


รายการ รายละเอียด
ผู้สอบบัญชี
บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เลขทะเบียน 3182
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียน 3516
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521
  นางสาว รสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 193/136-137 อาคารเลครัชดำ ออฟฟิช
  คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2264-9090
Fax : 0-2264-0789-90


รายการ รายละเอียด
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท : บริษัท ซีเอ็มที คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
  เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 08-1836-7236
โทรสาร : -