Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทเจ เอเอสแอสเซ็ทจากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจานวน 4 ชุดดังนี้

  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการสรรหาและกาหนดผลตอบแทน
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหาร
×