Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08 มีนาคม 2018
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 324,626,826.00 67.51
2 นายวรารัช เอี่ยมโอภาส 6,272,000.00 1.30
3 นายปรีชา เลิศไพรวัน 5,764,841.00 1.20
4 นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ 4,684,900.00 0.97
5 น.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา 4,647,250.00 0.97
6 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 4,208,406.00 0.88
7 นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ 4,050,000.00 0.84
8 นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 4,000,000.00 0.83
9 นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 4,000,000.00 0.83
10 นายฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 3,337,367.00 0.69
11 นายวิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ 3,158,000.00 0.66
12 นายชัยยงค์ ลีปริคณห์ 3,050,000.00 0.63
13 นายสุรพล ตังคะประเสริฐ 2,831,700.00 0.59
14 นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,816,176.00 0.59
15 น.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ 2,800,000.00 0.58
16 นายสุพจน์ อรุณวณิชย์พร 2,650,000.00 0.55
17 นายภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ 2,600,000.00 0.54