-->
  − ฉบับภาษาไทย −   − English Ver. −
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“J-W2”) และครั้งที่ 3 (“J-W3”) Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares together with Warrant to Purchase Ordinary Shares of the Company No.2 (J W2) and No. 3 (J-W3)
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 12 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (J-W1) Schedule of No.12 exercise of warrant to purchase ordinary shares of Jas Asset Public Company Limited No.1 (J-W1)
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ Notification of the Intention to Exercise Warrants

JAS Asset Company Limited started business since 2543 by leasing space in the shopping center business executives a comprehensive mobile IT Junction center. The agency is one of Jay Mart Limited (the Company) is the first branch opened Big C Nakhon Pathom since 2543 and has branches in several areas in C. Central Center Pattaya CPN. To access Saladaeng BTS station and the metro of VGI Global Media.

Experience managing rental space over 14 years and continue growing the business, the company was transformed into Company A's Asset Limited (the Company), and plans to stock in 2557 to strive for. Leaders in business administration Yue Trade Center rental areas. And to the continued growth and business sustainability.

No Information Now

แนวทางและรูปแบบแจ้งให้ทราบก่อนสำหรับการประชุม ทั้งก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระนำเสนออื่นๆ ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯลฯ

SUBSCRIBE