Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม


การดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดตามวัฒนธรรมองค์กร มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคม และส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อผู้อื่น โดยบริษัทตระหนักดีว่า ธุรกิจบริหารศูนย์การค้านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมาก หากไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบในการใช้พลังงานต่อสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถนำพาให้องค์กรไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ยั่งยืนได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) ในเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อให้บริษัทได้นำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR Process) ดังนี้

ทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้และชุมชนที่ห่างไกล โดยพัฒนาทักษะพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมภายในองค์กรให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและแสดงออกเพื่อเป็นการสร้างพลังแห่งความดี เป็นคนดีซึ่งเป็นคนดีต่อครอบครัวและเป็นคนดีต่อสังคมด้วย


กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท