Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ที่ผ่ำนมำถือว่ำบริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจท่ำมกลำงวิกฤติกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส โคโรน่ำ 19 ได้ดี โดยกำรบริหำรต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้บริษัท สำมำรถมีกำ ไรสุทธิเท่ำกับ 56.4 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เป็ นที่ทรำบกันดีว่ำ บริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม คำ้ ปลีกโดยมีธุรกิจกำรบริหำรพ้ นื ที่เช่ำให้กับผู้ค้ำรำยย่อยที่ขำยมือถือ และอุปกรณ์เสริม และพัฒนำศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำย่อมได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรล็อคดำวน์ของภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมด้วย กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนต้นทุน กำรปรับลดจำนวนสำขำที่ไม่ได้ทำกำ ไร และกำรบริหำรพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ ทำให้ บริษัทได้รับผลกระทบไม่มำกนัก และยังทำ ให้ธุรกิจมีกำ ไรสุทธิสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่ำนมำ

แม้รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร ปี 2563 จะลดลง จำกที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็ นผลจำกบริษัทมีรำยได้ค่ำเช่ำที่ลดลงจำก กำรทยอยปิ ดสำขำ IT Junction ที่มีผลกำรดำ เนินงำนไม่ได้ตำมเป้ำหมำย แต่บริษัทได้เร่งเพิ่มรำยได้ค่ำเช่ำ โดยกำรเปิ ด ศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) เพิ่มเติม โดยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้เปิ ดศูนย์กำรค้ำแห่งใหม่อย่ำงเต็ม รูปแบบ ซึ่งมีทำ เลใกล้กับนิคมอุตสำหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี ซึ่งทำ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนำคต นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรจำกกำรขำยห้องชุด คอมโดมิเนียม โครงกำรนิวเอร่ำ อีกด้วย

อย่ำงไรก็ตำม ปี 2564 นี้ ถือว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง ปัจจัยดังกล่ำว ค่อนข้ำงท้ำทำยกับกำรบริหำรงำนของบริษัท ด้วยปัจจัยนี้ ทำให้บริษัทต้องดำเนินงำนด้วยควำม ระมัดระวัง อย่ำงไรก็ตำม ปี 2564 บริษัทมีปัจจัยที่จะมีกระทบต่อกำรดำเนินงำนในเชิงบวก คือ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำร พัฒนำโครงกำรศูนย์กำรค้ำแห่งใหม่ “The Jas Green Village ค้บู อน” ซึ่งมีทำ เลที่ตั้ง ถนนคู้บอน เขตรำมอินทรำ โดย คำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงเสร็จ และเริ่มดำ เนินกำรเชิงพำณิชย์ที่มีผู้เช่ำได้ และรับรู้รำยได้ได้ ในไตรมำส 4/2564 นี้

ในโอกำสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ ฝ่ ำยบริหำรและพนักงำนทุกท่ำน ที่มีส่วนในกำรสนับสนุนให้บริษัทดำ เนินธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันต่อทุกท่ำนว่ำจะดำ เนินธุรกิจอย่ำง มืออำชีพ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่กับกำรดำเนินนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดำ รงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ