Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 ถือเป็นปีแห่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดของประชาชนชาวไทย อันเนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่ สุดมิได้ และน้อมกราบแทบฝ่าพระบาทสู่สวรรคาลัย พร้อมตั้งปณิธานที่จะสืบสานพระราชดำริในด้านต่างๆ เพื่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

แม้ในปี 2559 ที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงธุรกิจค้าปลีกยังฟื้นตัวได้ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.5 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 5.6 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่ำนมาเป็นช่วงที่บริษัทต้องลงทุนเพื่อ สร้างฐานรายได้ต่อไปในอนาคต โดยได้ขยายสาขา IT Junction อีก 8 สาขา และเปิดตัวโครงการศูนย์การค้าชุมชน The Jas Urban ศรีนครินทร์ บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ในช่วงปลายปี 2559 โดยปัจจุบันโครงการ The Jas Urban ถือได้ว่าประสบควำมสำเร็จอย่างสูงมาก โดยมีร้านค้าที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และผู้เช่ารายย่อย เช่าพื้นที่เต็มพื้นที่เช่า อีกทั้ง The Jas Urban ศรีนครินทร์ ยังมีจุดดึงดูดการเข้าศูนย์ที่ไม่เหมือนใคร เช่น การเปิดตัวของ Totem Kingdom ซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่ สุดในย่านศรีนครินทร์ และ Urban Foodville ร้านอาหารฟู้ดคอร์ท ซึ่งเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่บริษัทจะสร้างความแตกต่าง และขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนา ธุรกิจค้าปลีก

ในปี 2560 นี้บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านนโยบายการสร้างรายได้จากพื้นที่เช่า รวมตลอดถึงนโยบายการควบคุมต้นทุน อย่างเข้มข้นในทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อไปในปี 2560 นี้

ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันต่อทุกท่านว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินนโยบายความรับ ผิดชอบต่อสังคม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ


(นายสุพจน์ วรรณา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร