Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ
3 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
4 นายสุพจน์ วรรณา กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6 นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7 นางสาวพรรณี เชิดรำไพ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยนางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2 นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3 นางสาวพรรณี เชิดรำไพ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดย นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวพรรณี เชิดรำไพ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3 นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

นางสาวกุลชญา นิลเพ็ชร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสุพจน์ วรรณา กรรมการบริหาร
3 นางพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร