Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น


“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตำมที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ


“จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบครอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Anti-Corruption Policy) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับใช้กับกลุ่มบริษัทด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม