Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า


แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

     เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ กรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน


หมายเหตุ : * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล